• Hotline: 0989 188 768 Tổng đài bán hàng (8:30 - 18:00)

  Hỗ Trợ Khách Hàng

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Công ty Huy Phát Electronics

1. Mục đích

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng (sau đây được gọi là "Chính sách") này được ban hành nhằm mục đích:

 • Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân;
 • Bảo đảm sự minh bạch, công khai, minh bạch trong việc thu thập, sử dụng, chia sẻ thông tin cá nhân của người tiêu dùng;
 • Tuân thủ pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ thông tin cá nhân.

2. Phạm vi áp dụng

Chính sách này áp dụng đối với tất cả các thông tin cá nhân của người tiêu dùng mà Công ty Huy Phát Electronics thu thập, sử dụng, chia sẻ trong quá trình cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho người tiêu dùng.

3. Giải thích từ ngữ

Trong Chính sách này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 • Thông tin cá nhân: Là thông tin liên quan đến một cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, email, tài khoản ngân hàng,...
 • Thương nhân: Là Công ty Huy Phát Electronics, là tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
 • Người tiêu dùng: Là cá nhân, tổ chức sử dụng hàng hóa, dịch vụ của thương nhân.
 • Thu thập thông tin cá nhân: Là việc thương nhân thu thập các thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
 • Sử dụng thông tin cá nhân: Là việc thương nhân khai thác, xử lý các thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
 • Chia sẻ thông tin cá nhân: Là việc thương nhân cung cấp thông tin cá nhân của người tiêu dùng cho bên thứ ba.

4. Các loại thông tin cá nhân thu thập từ người tiêu dùng

Công ty Huy Phát Electronics có thể thu thập các loại thông tin cá nhân của người tiêu dùng bao gồm:

 • Thông tin cá nhân do người tiêu dùng cung cấp: bao gồm thông tin cá nhân mà người tiêu dùng cung cấp cho Công ty Huy Phát Electronics khi đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ, tham gia các hoạt động khuyến mại,...
 • Thông tin cá nhân được thu thập tự động: bao gồm thông tin cá nhân mà Công ty Huy Phát Electronics thu thập tự động từ người tiêu dùng khi người tiêu dùng truy cập vào website, ứng dụng của Công ty Huy Phát Electronics.

5. Mục đích, phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Công ty Huy Phát Electronics sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng cho các mục đích sau:

 • Cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho người tiêu dùng: Công ty Huy Phát Electronics sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng để xác thực danh tính, thực hiện giao dịch, cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng.
 • Tiếp thị, quảng cáo: Công ty Huy Phát Electronics sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng để gửi các thông tin về sản phẩm, dịch vụ, khuyến mại,... cho người tiêu dùng.
 • Xử lý khiếu nại, tố cáo: Công ty Huy Phát Electronics sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng để giải quyết các khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng.
 • Các mục đích khác: Công ty Huy Phát Electronics có thể sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng cho các mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật.

6. Cơ chế thu thập, sử dụng, chia sẻ thông tin cá nhân

 • Thu thập thông tin cá nhân: Công ty Huy Phát Electronics sẽ thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi người tiêu dùng đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ, tham gia các hoạt động khuyến mại,... hoặc khi người tiêu dùng truy cập vào website, ứng dụng của Công ty Huy Phát Electronics.
 • Sử dụng thông tin cá nhân: Công ty Huy Phát Electronics chỉ sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng cho các mục đích đã được nêu tại mục 5 của Chính sách này.
 • Chia sẻ thông tin cá nhân: Công ty Huy Phát Electronics có thể chia sẻ thông tin cá nhân của người tiêu dùng với các bên thứ ba sau:
  • Các đối tác cung cấp dịch vụ cho Công ty Huy Phát Electronics, bao gồm các đối tác cung cấp dịch vụ vận chuyển, thanh toán, marketing,...